Inzercia

 

Cenník inzercie týždenníka VASÁRNAP

Cenník online inzercie týždenníka VASÁRNAP

 

 

ÚJ SZÓ je členom medzinárodnej organizácie MIDAS, jej reklamnú ponuku si môžete stiahnuť tu

 

Všeobecné obchodné podmienky Duel – Press s.r.o. pre poskytovanie reklamy


1.    ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky Duel – Press s.r.o., IČO: 35 722 517, so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 6074/B (ďalej len „DP“) pre poskytovanie reklamy (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Duel – Press s.r.o. ako poskytovateľom reklamy a tretími osobami ako objednávateľmi reklamy pri poskytovaní reklamy (ďalej aj „reklamný priestor“). 

1.2.    Duel - Press je vydavateľom periodickej tlače, a to denníka ÚJ SZÓ, týždenníka VASÁRNAP ďalej len „Časopisy“) a súčasne prevádzkuje internetový portál, www.ujszo.com, ako aj k nim pridružená doména (ďalej len „Portál“), na ktorých poskytuje reklamný priestor tretím osobám. 

Duel - Press je ďalej oprávnená poskytovať reklamný priestor tretím osobám aj na internetových portáloch jej zmluvných partnerov. 

1.3.    Objednávateľ reklamy (ďalej len „Objednávateľ“) je tretia osoba - podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná, resp. mediálna agentúra), ktorý si objedná šírenie reklamy u Duel - Press, resp. uzatvorí s Duel - Press zmluvu o poskytnutí reklamy v Časopisoch a/ alebo na Portáloch (ďalej len „Zmluva“). 
2.    POSKYTOVANIE REKLAMY  
2.1.    Duel - Press poskytne na základe uzatvorenej Zmluvy Objednávateľovi reklamný priestor v Časopisoch a/alebo na Portáloch. 

2.2.    Zmluva je platne uzatvorená, ak je: (i) Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami, alebo ak (ii) Duel - Press preukázateľne akceptuje Objednávku Objednávateľa (ďalej len „Objednávka“). 

2.3.    Za preukázateľne akceptovanú Objednávku Duel - Press sa považuje iba Objednávka Objednávateľa podpísaná zodpovednou osobou a/alebo poverenou osobou Duel - Press a takáto je doručená späť Objednávateľovi faxom, elektronickou poštou (emailom) alebo poštovou zásielkou. Akceptáciou Objednávky Objednávateľa Duel - Press dôjde k uzatvoreniu Zmluvy medzi Duel - Press a Objednávateľom, na základe ktorej poskytne Duel - Press Objednávateľovi reklamu v Časopisoch a/alebo na Portáloch podľa špecifikácie uvedenej v Objednávke a vo VOP a Objednávateľ sa zaväzuje Duel - Press riadne a včas uhradiť cenu za poskytnutý reklamný priestor uvedenú v Objednávke alebo cenu za poskytnutý reklamný priestor podľa aktuálneho platného cenníka Duel - Press ku dňu akceptácie Objednávky Duel – Press.

2.4.    Akékoľvek vedľajšie dohody o prípadných zmenách v Zmluve sú akceptovateľné a prípustné výlučne formou písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami. 

2.5.    Predmet Zmluvy zodpovedá aktuálnej ponuke poskytovanej reklamy Duel - Press, s ktorými je Objednávateľ oboznámený pred uzatvorením Zmluvy. Svojím podpisom na Zmluve Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou poskytovaného reklamného priestoru Duel - Press.
2.6.    Začiatok šírenia reklamy (predmetu Zmluvy)  
2.6.1.    Duel - Press začne šíriť reklamu pre Objednávateľa v deň uvedený alebo dohodnutý v Zmluve, okrem prípadov, kedy je Duel - Press oprávnená jednostranne zmeniť dohodnutý deň začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa, a to v prípade, ak: (a) k reklame, alebo jej časti Objednávateľ nedoručí Duel - Press podklady včas v lehote a v zodpovedajúcich technických parametroch požadovaných Duel - Press bez ktorých nie je možné reklamu šíriť, (b) nastane zmena termínu vydania Časopisu/Časopisov, pričom v tomto prípade bude klient preukázateľne (e-mailom) Duel - Press informovaný o zmene začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa. (c) nebude uhradená zálohová faktúra – najmä v prípade PPC reklamy. 

2.6.2.    Posunutie dňa začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa nemá vplyv na právo Duel - Press odstúpiť od Zmluvy z dôvodov, pre ktoré došlo k posunutiu dňa začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa, ako ani na skrátenie doby šírenia reklamy v Časopisoch a/alebo na Portáloch. 

2.6.3.    V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za poskytnutý reklamný priestor, neskorého alebo neúplného dodania Podkladov Duel - Press sa doba šírenia reklamy v Časopisoch a/alebo na Portáloch nebude predlžovať o dobu zodpovedajúcu omeškaniu Objednávateľa. Objednávateľ v tomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo jej pomernej časti. Objednávateľ tiež nemá nárok na opravné plnenie v danom Časopise a/alebo na Portáloch.
2.7.    Podklady  
2.7.1.    Objednávateľ je povinný dodať Duel - Press všetky potrebné reklamné a grafické podklady potrebné pre poskytnutie reklamy (ďalej len „Podklady“) pre Objednávateľa, v kvalite a v rozsahu požadovanom Duel - Press v lehote uvedenej v  Zmluve, inak podľa termínovníkov jednotlivých Časopisov uvedených v Zmluve alebo najneskôr do 5 kalendárnych dní pred dohodnutým dňom začatia šírenia reklamy na Portáloch uvedených v Zmluve v lehotách, alebo v lehote stanovenej Duel - Press. 
 
2.7.2.    Objednávateľ zodpovedá za obsah Podkladov, ako aj za to, že ich obsah je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň, že Podklady neporušujú akékoľvek práva tretích osôb, ako ani všeobecne platné morálne zásady spoločnosti. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky autorské a iné súvisiace práva k Podkladom a je oprávnený k ich zverejneniu, rozširovaniu, zmene a zásahom do nich v rámci reklamy v Časopisoch a/alebo na Portáloch. V opačnom prípade je Objednávateľ povinný do odovzdania Podkladov, na ktorých viaznu autorské práva a iné súvisiace práva tretích osôb zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné súhlasy tretích osôb podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ je plne zodpovedný za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb, najmä autorských a iných súvisiacich práv viaznucich na Podkladoch. Objednávateľ je povinný uhradiť Duel - Press vzniknutú škodu v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb z dôvodu porušenia ich autorských práv a iných súvisiacich práv viaznucich na Podkladoch a iných reklamných prvkoch. Na požiadanie Duel - Press je Objednávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce sa autorských práv a iných súvisiacich práv tretích osôb a iných údajov týkajúcich sa Podkladov. 

2.7.3.    V prípade, ak Objednávateľ dodá Duel - Press podklady k šíreniu reklamy, Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné nedostatky reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality Podkladov.

2.7.4.    V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa dodať Podklady v lehote uvedenej v Zmluve, alebo vo VOP, je Duel - Press oprávnená požadovať od Objednávateľa a Objednávateľ je povinný Duel - Press zaplatiť za porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa Cene za poskytnutie reklamného priestoru uvedenej v Zmluve.

2.7.5.    Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu a obsah reklamy uverejnenej v Časopisoch a/alebo na Portáloch na základe Zmluvy a zbavuje Duel - Press nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími osobami v súvislosti so zverejnenou reklamou pre Objednávateľa; to neplatí v prípade, ak vadnú kvalitu a obsah reklamy uverejnenej v Časopisoch a/alebo na Portáloch spôsobila preukázateľne News and Media Holding.

2.8.    Právo Duel - Press odmietnuť šíriť reklamu alebo pozastaviť šírenie reklamy pre Objednávateľa
2.8.1.    Duel - Press má výlučné právo odmietnuť šíriť zmluvne dohodnutú reklamu alebo jej časť alebo pozastaviť šírenie reklamy, alebo jej časti pre Objednávateľa s okamžitou platnosťou najmä v nasledujúcich prípadoch, ak zistí, že: 
(a)    reklama (resp. Podklady) je v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, ale nie výlučne, s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, a ustanoveniami Prvej časti Piatej hlavy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 
(b)    reklama (resp. Podklady) je v rozpore s etickým kódexom reklamy; 
(c)    reklama (resp. Podklady) ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť verejný poriadok; 
(d)    reklama (resp. Podklady) obsahuje posolstvo už existujúceho klienta Duel - Press a Objednávateľ, prípadne jeho klient je priamym konkurentom tohto existujúceho klienta; 
(e)    reklama (resp. Podklady) propaguje konkurenciu Duel - Press alebo niektorého jeho obchodného partnera (súťažiteľa v hospodárskej súťaži) alebo na internete smeruje po prekliku na internetové stránky takéhoto podnikateľského subjektu; 
(f)    reklama (resp. Podklady) nezodpovedá technickým špecifikáciám Duel - Press alebo záujmom Duel - Press; 
(g)    svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb alebo iných nedostatkov Podkladov dodaných Objednávateľom;
(h)    zverejnením informácií dodaných Objednávateľom by prišlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov, k protiprávnemu zásahu do právom chránených záujmov alebo práv tretích osôb alebo k porušeniu dobrých mravov;
(i)    reklama nezodpovedá aktuálnej ponuke Duel - Press alebo predchádzajúcej dohode s Objednávateľom (vrátane objednávky nereálneho objemu a obsahu reklamy);
(j)    Objednávateľ nedisponuje a nevykonáva všetky tzv. práva tretích osôb (najmä autorské a iné súvisiace práva) k Podkladom alebo má o tom dôvodné pochybnosti;
(k)    eviduje voči Objednávateľovi pohľadávky po lehote splatnosti;
(l)    reklamu nemožno poskytnúť z dôvodu jej odmietnutia zmluvným partnerom (napr. Google) alebo z iných dôvodov zmeny zmluvných podmienok takéhoto zmluvného partnera;
(m)    reklamu nie je možné uverejniť aj z iných dôvodov, napríklad reklama nezodpovedá koncepcii príslušného Časopisu alebo Portálu. Musí vždy však byť jasne pomenovaná a Objednávateľ bude preukázateľne Duel - Press o tejto skutočnosti informovaný.

2.8.2.    V prípade rozporu medzi Objednávateľom a Duel - Press o tom, či reklama (resp. Podklady) spĺňa niektorú z uvedených podmienok uvedených v bode 2.8.1 VOP, rozhodne o tomto rozpore na základe vlastného uváženia Duel - Press.

2.8.3.    Duel - Press je povinná písomne oznámiť Objednávateľovi odmietnutie šírenia reklamy alebo jej časti alebo pozastavenie šírenia reklamy alebo jej časti na základe bodu 2.8.1 VOP. Takéto oznámenie sa bude považovať za odstúpenie Duel - Press od Zmluvy, resp. od časti Zmluvy ktorej sa odmietnutie týka.

2.9.    Duel - Press si vyhradzuje právo označiť inzertnú stranu i inzerát vhodným slovným spojením, skratkou, číselným označením alebo ich kombináciou (napr. PR , P7 – 111 atď.).
3.    PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1.    Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Duel - Press riadne a včas cenu za poskytnutie reklamného priestoru (ďalej len „Cena“) uvedenú alebo dohodnutú v Zmluve, inak podľa aktuálne platného cenníka Duel - Press. K Cene bude účtovaná DPH podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podpisom na Zmluve Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Cenníkom News and Media Holding.

3.2.    V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Ceny, je Duel - Press oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.3.    Duel - Press je oprávnená v prípade, ak Objednávateľ neuhradí riadne a včas všetky svoje záväzky voči Duel - Press, nezačať šírenie reklamy, resp. prerušiť už začaté šírenie reklamy do doby, kým Objednávateľ svoje záväzky Duel - Press neuhradí. V prípade oneskorenej úhrady Duel - Press nie je povinná dohodnutú dobu šírenia reklamy predĺžiť o dobu, po ktorú bolo šírenie reklamy pre Objednávateľa prerušené, resp. nezačaté. V prípade, ak Objednávateľ svoje záväzky neuhradí do 2 dní od prerušenia, resp. nezačatia šírenia reklamy, je Duel - Press oprávnená okamžite od Zmluvy odstúpiť, a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny alebo jej pomernej časti. Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade Duel - Press vzniknú a zaväzuje sa ich Duel - Press uhradiť.

3.4.    V prípade, že Duel - Press nezačne šíriť reklamu, resp. preruší už začaté šírenie reklamy pre Objednávateľa na základe bodu 3.3 VOP, je objednávateľ naďalej povinný uhradiť Duel - Press všetky svoje záväzky súvisiace s reklamou, ktorú Duel - Press nezačala šíriť, resp. prerušila jej šírenie.
4.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM
4.1.    Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy: 
(a)    do 14 dní pred dohodnutým dňom začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa zaplatením odstupného vo výške rovnajúceho sa 50 % Ceny a príslušnej výšky DPH, alebo 
(b)    do 7 dní pred dohodnutým dňom začatia šírenia reklamy pre Objednávateľa zaplatením odstupného vo výške rovnajúceho sa 100 % Ceny a príslušnej výšky DPH, pričom Zmluva sa zrušuje dňom, kedy Objednávateľ v uvedených lehotách písomne oznámi Duel - Press, že svoje právo od Zmluvy odstúpiť využíva a určené odstupné súčasne v uvedených lehotách Duel - Press zaplatí.
4.2.    Po uplynutí lehôt uvedených v bode 4.1 VOP Objednávateľ nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ani ju vypovedať.
4.3.    Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa termínov uvedených v jednotlivých cenníkoch príslušných Časopisov. Cenníky jednotlivých Časopisov sú zverejnené na http://www.ujszo.com.
5.    UPLATNENIE NÁROKU Z VÁD A NÁHRADA ŠKODY
5.1.    V prípade, ak dôjde počas šírenia reklamy pre Objednávateľa podľa Zmluvy k vadnému plneniu, za ktoré je zodpovedná Duel - Press, je Objednávateľ oprávnený tieto vady u Duel - Press písomne uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy sa o týchto vadách dozvedel alebo sa o nich mohol dozvedieť, inak toto právo Objednávateľa zaniká.

5.2.    Duel - Press sa zaväzuje na uplatnenie nároku Objednávateľa z vád podľa bodu 5.1 týchto VOP reagovať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku Objednávateľa z vád do Duel - Press.

5.3.    V prípade uznania nároku Objednávateľa z vád, Duel - Press vykoná nápravu bez zbytočného odkladu.

5.4.    V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy Objednávateľom je Duel - Press oprávnená požadovať od Objednávateľa a Objednávateľ je povinný Duel - Press zaplatiť za každé jednotlivé porušenie povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy alebo z VOP zmluvnú pokutu vo výške 500 €.
6.    UKONČENIE ZMLUVY
6.1.    Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť na základe dohody, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme.

6.2.    Odstúpenie Duel - Press od Zmluvy

6.2.1.    Duel - Press je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy, resp. od jej časti v prípade, ak: 
(a)    Objednávateľ nedodá Duel - Press podklady včas, v zodpovedajúcich technických parametroch alebo v požadovanom rozsahu, alebo podklady budú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s požiadavkami Duel - Press;
(b)    sa preukáže, alebo Duel - Press má dôvodné podozrenie, že na Podkladoch viaznu práva tretích osôb (najmä autorské a iné súvisiace práva) a Objednávateľ nepreukáže potrebné súhlasy tretích osôb; 
(c)    ak je obsah reklamy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä, ale nie výlučne, s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, a ustanoveniami piatej hlavy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 
(d)    nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 2.8.1 týchto VOP; 
(e)    ak Objednávateľ mešká s úhradou Ceny alebo jej časti o viac ako 14 dní; 
(f)    voči Objednávateľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo likvidácia; 
(g)    v prípade zmeny technických podmienok, za ktorých Duel - Press nebude schopná plniť podmienky Zmluvy (napr. výrazná zmena aukčného systému).

6.2.2.    Duel - Press je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy, resp. od jej časti aj v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP alebo v Zmluve. A to najmä z dôvodov uvedených v článku 2 a 3 týchto VOP.

6.2.3.    Odstúpenie Duel - Press od Zmluvy je účinné dňom doručenia Odstúpenia Duel - Press od Zmluvy Objednávateľovi. V prípade preukázateľnej nemožnosti doručenia Odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi, sa Odstúpenie od Zmluvy považuje za účinné dňom jeho odoslania poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v Zmluve.

6.2.4.    Duel - Press a Objednávateľ sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Duel - Press z dôvodov uvedených vo VOP alebo v Zmluve Duel - Press nie je povinná vrátiť Objednávateľovi už uhradenú Cenu, resp. jej pomernú časť, ale započíta sa voči zmluvnej pokute, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť Duel - Press za porušenie Zmluvy.

6.3.    Duel - Press je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade zmeny technických podmienok, za ktorých Duel - Press nebude schopná splniť podmienky Zmluvy (napr. výrazná zmena aukčného systému). Takéto odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade preukázateľnej nemožnosti doručenia Odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi podľa tohto bodu VOP, sa Odstúpenie od Zmluvy považuje za účinné dňom jeho odoslania poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v Zmluve. Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Objednávateľovi nevyčerpanú časť Ceny, krátenú o hodnotu za nastavenie reklamy a za jej správu.
7.    USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1.    Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov – inzerenti“, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.ujszo.com. 
8.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1.    Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce podľa Zmluvy a týchto VOP tretím osobám, inak zodpovedajú za škodu vzniknutú poškodenej strane porušením tejto povinnosti.

8.2.    Znenie týchto VOP je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia upravené v Zmluve odlišne majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

8.3.    Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy alebo VOP, alebo prípadná obsahová neúplnosť nespôsobuje neplatnosť celej Zmluvy alebo VOP. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo VOP stanú po uzavretí Zmluvy neúčinnými, ostatné ustanovenia Zmluvy alebo VOP zostávajú platné a účinné.

8.4.    Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese: http://www.ujszo.com.

8.5.    Duel - Press je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať ustanovenia VOP. Zmena alebo doplnenie VOP je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese: http://www.ujszo.com.

8.6.    Objednávateľ uzatvorením Zmluvy súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený.

8.7.    Otázky neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

8.8.    Tieto VOP a Zmluva sa spravujú slovenským právnym poriadkom a výlučnú právomoc rozhodovať budú mať príslušné súdy Slovenskej republiky.

8.9.    Tieto VOP sú platné od 29.5.2018.
 

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – INZERCIA

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.
1.    Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytovanie služieb reklamného priestoru (ďalej ako „Služby“) v online a printových produktoch našej spoločnosti Duel - Press s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 722 517, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6074/B (ďalej len „DP“), ako aj na poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, zľavách a iných benefitoch, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré by ste mohli získať od našej spoločnosti a/alebo od našich zmluvných partnerov, ak ste s takýmto poskytovaním informácií udelili svoj súhlas. 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať 
a)    prostredníctvom emailovej adresy: reklama@ujszo.com alebo 
b)    prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Duel – Press s.r.o., Bajkalská 19/B, ROSUM, 821 01 Bratislava 3, prípadne na adrese sídla našej spoločnosti: Duel - Press s.r.o., P.O. box 222, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.
2.    Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby Vám ako užívateľovi Služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi našej spoločnosti, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.
Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:
1.    meno a priezvisko,
2.    adresa bydliska, 
3.    telefón,
4.    e-mail,
5.    platobné údaje, a pod.
3.    Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
A.    Plnenie zmluvy
Poskytovanie Služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu. 

B.    Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

C.    Oprávnený záujem
Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby. 

D.    Súhlasy
Udelením súhlasu pri zadaní požiadavky na Službu poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o našich aktuálnych ponukách produktov a služieb DP, zľavách a iných benefitov, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms. 

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup/trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a Vami ako používateľom Služby.


4.    Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?    
Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem
Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy
Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách našej spoločnosti, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.  
5.    Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).
Týmito subjektami sú minimálne naši partneri, prostredníctvom ktorých realizujete Vaše platby za Služby.

6.    Aké sú Vaše práva?
Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) právo najmä: 
(i)    na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, 
(ii)    na prístup k Vašim osobným údajom, 
(iii)    na opravu Vašich osobných údajov, 
(iv)    na výmaz Vašich osobných údajov, 
(v)    na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
(vi)    právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, 
(vii)    na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
(viii)    právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu, 
(ix)    kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a 
(x)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. 
7.    Kde si tieto práva môžete uplatniť?
Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu reklama@ujszo.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Duel – Press s.r.o., Bajkalská 19/B, ROSUM, 821 01 Bratislava 3. 

8.   Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?
Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb DP a tretích strán (zmluvných partnerov DP) môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, prípadne odkaz s obdobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu reklama@ujszo.com, alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Duel – Press s.r.o., Bajkalská 19/B, ROSUM, 821 01 Bratislava 3.

 

Csatolmány
Csatolmány Méret
online-cennik_2024_slov-1.pdf (3.08 MB) 3.08 MB
cennik_vasarnap_2024_sk.pdf (4.16 MB) 4.16 MB