GDPR

Számunkra nem közömbös az Ön személyi adatainak védelme!

(slovenskú verziu textu nájdete nižšie)


Megváltozott a személyi adatok védelme
2018. 5. 25-én hatályba lépett az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) rendelete a magánszemélyek személyi adatainak védelméről (angolulÉ General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR), valamint a személyi adatok védelméről szóló, 18/2018. számú törvény.
Ezek a rendeletek emelik a személyi adatok védelmének szintjét.


Kik vagyunk, hogyan kerülünk kapcsolatba az önök személyi adataival?
A DUEL – PRESS Kft. (székhelye: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, cégazonosító: 35 722 517) kiadó. Elsődleges feladatunk nyomtatott és online lapok kiadása.

Az ön személyi adataival általában úgy kerülünk kapcsolatba, hogy ön átadja nekünk: vagy azzal kapcsolatban, hogy megvette valamelyik termékünket (előfizetett egy lapra), részt vett az általunk szervezett fogyasztói versenyben, vagy üzleti kapcsolatba, esetleg más szerződési viszonyba került velünk.


Miért használjuk az ön személyes adatait?
A célunk az, hogy érdekes médiatartalmakat és vonzó szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat Önnek mint előfizetőnek, fogyasztói verseny résztvevőjének, alkalmazottnak vagy üzleti partnernek biztosíthassuk, a személyes adatait legfeljebb olyan mértékben dolgozzuk fel, amilyen mértékben az szükséges ahhoz, hogy jó minőségű árut vagy szolgáltatást biztosítsunk Önnek, vagy teljesíteni tudjuk a szerződésben foglalt kötelességünket.


Az Ön lojalitását csak akkor tudjuk megszerezni és megtartani, ha az Ön számára érdekes és attraktív árut és szolgáltatást tudunk kínálni.
Online reklámfelületünket ezért igyekszünk hatékonyan kihasználni, hogy olyan reklámokat tegyünk közzé, amelyek megszólítják és érdekelhetik Önt.


Akár jogos érdekből, akár az Ön beleegyezésével személyes adatait marketingcélokra is használjuk, valamint arra, hogy megfigyeljük és elemezzük oldalainkon az Ön tevékenységét, továbbá azt, hogy mennyire használja online szolgáltatásainkat.


Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak a legszükségesebb mértékben dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, csak olyan mértékben, amely elengedhetetlen a cél eléréséhez.

 
Kiszolgáltatjuk az Ön adatait harmadik félnek?
Időnként a helyzet úgy kívánja, hogy az Ön személyi adatait átadjuk más szubjektumoknak. Többnyire állami szerveknek és intézményeknek, de előfordulhat, hogy üzleti partnereinknek (például ha fogyasztói versenyt szervezünk) vagy alvállalkozóknak is, akik a mi nevünkben dolgozzák föl az Ön személyi adatait. Ezek a felek tiszteletben tartanak minden szabályt, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan dolgozzák fel.

Milyen hosszú ideig tart az Ön adatainak feldolgozása?
Az Ön adatait a minimális szükséges ideig dolgozzuk fel, de a feldolgozás időtartama függ a cél jellegétől.


Milyen jogai vannak?
A személyi adatok védelmére Önnek széles jogköre van:
·    joga van tudni, milyen adatokat dolgozunk fel;
·    joga van javítani, módosítani, korlátozni a feldolgozást, törölni vagy átvinni am személyes adatait;
·    joga van elutasítani a személyi adatok feldolgozását;
·    joga van bármikor visszavonni a beleegyezését;
·    joga van panaszt tenni az Szlovák Köztársaság Személyi Adatok Védelmét Szolgáló Hivatalában.


Kihez fordulhat?
Ha pontosabb tájékoztatásra van szüksége a jogairól, vagy érvényt szeretne szerezni a fent felsorolt jogok valamelyikének, írhat a gdpr@duelpress.sk e-mail-címre, vagy levelet küldhet cégszékhelyünk címére: DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

Slovenská verzia textu: 

Ochrana Vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava   821 01, IČO: 35 722 517 je vydavateľstvo. Našou hlavnou aktivitou je vydávanie printových a online titulov.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás (napr. predplatné Vami zvoleného titulu), účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať Vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Konkrétne informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, podľa charakteru zmluvného vzťahu a poskytovanej služby, nájdete tu:

Inzercia

Predplatné

Súťaže (pre ktoré neexistuje osobitný štatút)

Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také tovary a služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.

Náš reklamný online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať reklamu, ktorá bude kontextová a mohla by Vás zaujímať.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov spotrebiteľských súťaží, predplatiteľov a účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

 • právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
 • právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
 • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: gdpr@duelpress.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

 

 1. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – INZERENTI

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytovanie služieb reklamného priestoru (ďalej ako „Služby“) v online a printových produktoch našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava   821 01, IČO: 35 722 517, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 15079/B (ďalej len „DP“), ako aj na poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, zľavách a iných benefitoch, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré by ste mohli získať od našej spoločnosti a/alebo od našich zmluvných partnerov, ak ste s takýmto poskytovaním informácií udelili svoj súhlas.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. prostredníctvom emailovej adresy gdpr@duelpress.sk alebo
 2. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.
 3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby Vám ako užívateľovi Služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi našej spoločnosti, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. e-mail,
 5. platobné údaje, a pod.
 6. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
 7. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby.

 

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu pri zadaní požiadavky na Službu poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o našich aktuálnych ponukách produktov a služieb DP, zľavách a iných benefitov, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

 

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup/trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a Vami ako používateľom Služby.

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?         

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

 

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

 

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách našej spoločnosti, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe. 

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Týmito subjektami sú minimálne naši partneri, prostredníctvom ktorých realizujete Vaše platby za Služby.

 

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. na opravu Vašich osobných údajov,
 4. na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

 

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@duelpress.sk alebo písomnou žiadosťou odoslanou prostredníctvom pošty na adresu sídla našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

.

 1. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb DP a tretích strán (zmluvných partnerov DP) môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, prípadne odkaz s obdobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@duelpress.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

.

 1. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PREDPLATITELIA

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely poskytovania služby na základe Vášho predplatného našich periodík a/alebo iných digitálnych služieb (ďalej spoločne ako „Služby“), ako aj na poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, zľavách a iných benefitoch, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré by ste mohli získať od našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava   821 01, IČO: 35 722 517, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 15079/B (ďalej ako „DP“), ako aj od našich zmluvných partnerov, ak ste s takýmto poskytovaním informácií udelili svoj súhlas. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. prostredníctvom emailovej adresy gdpr@duelpress.sk alebo
 2. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.
 3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby Vám ako užívateľovi Služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi DP, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. email,
 5. platobné údaje, a pod.
 6. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
 7. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať Služby poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 

 1. Plnenie zákonných povinností

 

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby.

 

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári (pri zadávaní objednávky) alebo v priebehu užívania Služby poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb DP, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

 

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby.

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?         

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

 

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

 

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách DP, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Vaše osobné údaje spracúva najmä spoločnosť Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I., Sa, 2471/B, IČO : 35 790 253, za účelom obstarania prepravy zásielok a služieb s prepravou spojených z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a realizácie a spracovania Vašich platieb (predplatné) za Služby.

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. na opravu Vašich osobných údajov,
 4. na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

 

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu gdpr@duelpress.sk alebo písomnou žiadosťou odoslanou prostredníctvom pošty na adresu sídla našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

 1. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

 

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb DP a tretích strán (zmluvných partnerov DP) môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, prípadne odkaz s obdobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@duelpress.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

 

 1. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚČASTNÍCI SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ (pre ktoré neexistuje osobitný štatút)

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Preambula

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa aplikujú na všetky spotrebiteľské súťaže organizované našou spoločnosťou za predpokladu, že spracúvanie osobných údajov neupravujú osobitné zásady spracúvania osobných údajov aplikované na konkrétnu spotrebiteľskú súťaž. 

 1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre účely realizácie spotrebiteľských súťaží organizovaných našou spoločnosťou, ako aj na poskytovanie informácií ohľadne zaujímavých ponúk, zliav a iných benefitov, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré by ste mohli získať od našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava   821 01, IČO: 35 722 517, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 15079/B (ďalej „Organizátor“). Organizátor organizuje spotrebiteľské súťaže s cieľom podporiť predaj svojich tovarov a služieb, resp. tovarov a služieb partnerov súťaže, ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o obchodných aktivitách Organizátora a partnerov súťaže. Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. prostredníctvom emailovej adresy gdpr@duelpress.sk alebo
 2. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.
 3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľské súťaže (účasť účastníkov v súťaži, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi) a po skončení súťaže ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so súťažou, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje ako účastníkov súťaže aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi DP, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

 

S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvame najmä tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. e-mail,
 4. telefónne číslo,
 5. dátum narodenia,
 6. fotografia, a pod.
 7. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
 8. Plnenie zmluvy

Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do súťaže našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje preto spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku vyplývajúceho nám zo zmluvného vzťahu (súťaže).

 

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu (súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou.

 

 1. Súhlasy

V prípade ak ste našej spoločnosti udelili súhlas na marketingové oslovovanie, udelením súhlasu poskytnete našej spoločnosti ako Organizátorovi súťaže možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov  a služieb, akciách a iných benefitoch našej spoločnosti a našich zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

 

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie so zasielaním týchto ponúk nemá vplyv na Váš vstup, resp. Vašu účasť v súťaži.

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?         

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercovi a po skončení súťaže ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 3 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

 

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže) budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom).

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

 

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby Vás naša spoločnosť ako Organizátor súťaže informovala o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účely až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

V procese spracúvania Vašich osobných údajov môžu spracúvať Vaše osobné údaje naši partneri v našom mene, ktorí nám poskytujú svoje podporné služby pri organizovaní spotrebiteľských súťaží (sú naši sprostredkovatelia) alebo môžu spracúvať Vaše osobné údaje ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami). Okruh týchto partnerov ako aj ich pozícia pri spracúvaní Vašich osobných údajov závisí od povahy tej-ktorej súťaže.

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako účastník súťaže ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. na opravu Vašich osobných údajov,
 4. na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

 

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu gdpr@duelpress.sk alebo písomnou žiadosťou odoslanou prostredníctvom pošty na adresu sídla našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

 1. Ako môžem odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb Organizátora a tretích strán (zmluvných partnerov Organizátora) môžete kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“ alebo odkaz s podobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu gdpr@duelpress.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.